نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه
52 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » بهار و تابستان 1383 - شماره 75 (دفتر سوم) (24 صفحه )
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل (ART) مطرح است، فقدان قوانین و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین، باید منطبق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد. با توجه به اینکه مسأله تلقیح مصنوعی جزء مسائل نوپدید است، به طور طبیعی نمی‌توان در تحقیقات فقه پژوهان متقدم ردپایی از این موضوع یافت. پیش‌نیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتواند قانونگذار را در این مهم یاری رساند؛ از این رو این نوشتار یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است. آنچه در این مقاله مطرح شده «نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه» است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق می‌شود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولدشده ولد مشروع است یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به «اولاد» برخوردار خواهد شد. حرمت ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسائل مطرح این موضوع است. شایان ذکر است که شرایط گوناگون، اقتضائات خاص خود را دارند. کلیدواژه ها : تلقیح مصنوعی ،نسب ،زنا ،اسپرم بیگانه ،تخمک بیگانه ،رحم اجاره‌ای
آدرس اینترنتی