تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
مشهد - دانشگاه فردوسی 
0.00 
فوق لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
مشهد - دانشگاه فردوسی 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00